โบราณสถานเขาคาใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่แหล่งเทวสถานพราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรืองในอดีต

โบราณสถานเขาคาตั้งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุกว่า 1,500 ปี บริเวณเขาคาเป็นศาสนสถานสำคัญในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุด โดยมีเขาคาประดุจเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางและโบราณสถานเล็ก ๆ กระจายเป็นบริวารโดยรอบ ชุดยูนิฟอร์มร้านสะดวกซื้อตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าเอ็นดัวแรนซ์ไม่ร้อน ลดการเกิดกลิ่น

โบราณสถานเขาคามีอายุย้อนหลังไปถึงสมัยทวารวดีถึงพุทธศตวรรษที่ 18 จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุ เช่น ฐานโยนิ ศิวลึงค์ ท่อโสมสูตร (ท่อน้ำมนต์) ตลอดจนซากโบราณสถานที่เป็นเทวสถานสระน้ำโบราณ ลักษณะโบราณสถานโบราณสถานเขาคาประกอบด้วยโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญ ดังนี้
โบราณวัตถุเช่น ฐานโยนิ ศิวลึงค์ ท่อโสมสูตร (ท่อน้ำมนต์) ประติมากรรมรูปสัตว์ต่างๆ โบราณสถาน เช่น เทวสถาน สระน้ำโบราณ

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เป็นที่ทราบกันดีว่า โบราณสถานเขาคา คือ โบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ ฝ่ายไศวะนิกาย ที่มีลึงคบรรพตเป็นศูนย์กลางหลัก ในการเคารพนับถือและได้มีการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุในยุคเดียวกัน ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างเขาคา – เขาพรง และ บริเวณโดยรอบเขาคาเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การตั้งขอสันนิษฐานของความเป็นไศวภูมิมณฑลหรือ ดินแดนอันเป็นอาณาเขตของพระศิวะ ที่มีโบราณสถานเขาคาเป็นประธานหลักของกลุ่ม

การเดินทาง โบราณสถานเขาคาตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถสองแถว
กิจกรรม ชมโบราณวัตถุและโบราณสถาน ถ่ายรูป เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปฏิบัติธรรม
ข้อควรระวัง ห้ามล่วงละเมิดโบราณวัตถุและโบราณสถาน ห้ามทิ้งขยะ รักษาความสะอาด