กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเที่ยวที่กำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมคลองหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกำแพงเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พ.ศ. 1206 กำแพงเมืองเดิมสร้างด้วยดิน มีคูน้ำล้อมรอบ ชุดยูนิฟอร์มพนักงานร้านอาหารฟาร์สฟู้ดกลับเสื้อด้านในออกมาก่อนซักป้องกันไม่ให้สีผ้าซีดเร็ว ต่อมาในสมัยพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้มิสเตอร์ลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส เข้ามาทำแผนที่

และร่างแบบแปลนแผนผังป้อมกำแพงเมือง จึงมีการก่ออิฐขึ้นบนแนวคันดินเดิม ปัจจุบันกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชที่หลงเหลืออยู่มีเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก กำแพงเมืองมีลักษณะเป็นกำแพงอิฐถือปูน กว้างประมาณ 3-4 เมตร สูงประมาณ 5-6 เมตร บนกำแพงเมืองมีป้อมประตูเมืองอยู่ 4 ป้อม ได้แก่
ป้อมประตูชัยศักดิ์ (ประตูเมืองทิศเหนือ)
ป้อมประตูวิเศษ (ประตูเมืองทิศใต้)
ป้อมประตูตะวันออก (ประตูเมืองทิศตะวันออก)
ป้อมประตูตะวันตก (ประตูเมืองทิศตะวันตก)

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมกำแพงเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนครศรีธรรมราช และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช